Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Czytaj treść strony: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmutCgZGSjDmv9Ymfl7_HMs92qRjYQalFqD3ekOR9ySUwTXr3KvsWQPFttCaViA-EezKFmYECXfmI-SRhfh-j0Cdw

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmJCgZGSjDmv9Ymfl7_HMs92qRjYQalFqD3ekOR9ySUwTXr3KvsWQPFttCaViA-EezKFmYECXfmI-SRhfh-j0Cdw

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_ptCgZGSjDmv9Ymfl7_HMs92qRjYQalFqD3ekOR9ySUwTXr3KvsWQPFttCaViA-EezKFmYECXfmI-SRhfh-j0Cdw

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aZCgZGSjDmv9Ymfl7_HMs92qRjYQalFqD3ekOR9ySUwTXr3KvsWQPFttCaViA-EezKFmYECXfmI-SRhfh-j0Cdw

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYdCgZGSjDmv9Ymfl7_HMs92qRjYQalFqD3ekOR9ySUwTXr3KvsWQPFttCaViA-EezKFmYECXfmI-SRhfh-j0Cdw

Najczesciej zadawane pytania

Kto może zostac skierowany na staż?

Na staż może zostac skierowana osoba bezrobotna, dla której ustalono profil pomocy II.

W jaki sposób osoba bezrobotna może ubiegać się o staż?

 Osoba bezrobotna może podjąć następujące kroki:

I Krok - złożyć kartę kandydata na staż u swojego Doradcy klienta - stanowiska 1-23 parter (karta kandydata jest ważna do końca roku kalendarzowego, nie ma określonego terminu jej realizacji);

II Krok - sprawdzić tablicę aktualnych ofert stażowych, zapisać numer interesującej Państwa oferty (numer oferty zaczyna się od STPR/13/...) i zapytać o nią  - stanowiska 33-35 I piętro;

III Krok- znaleźć potencjalnego Organizatora stażu, który chciałby złożyć wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu wskazując w nim Państwa dane jako kandydata do odbycia stażu.

Kiedy jest wypłacane stypendium stażowe? Ile wynosi stypendium w 2014 r.?

Stypendium stażowe wypłacane jest:
17-go dnia kalendarzowego każdego miesiąca na konto,
12-go dnia roboczego każdego miesiąca (stypendium wypłacane z EFS)  do kasy PUP
13-go dnia roboczego każdego miesiąca (stypendium wypłacane z FP) do kasy PUP

*O tym czy Państwa stypendium wypłacane będzie z EFS czy FP zostaniecie państwo poinformowani w Urzędzie podczas kierowania na staż.
 
Uwaga!
Stypendium stażowe wypłacane jest z dołu.
 
Kwota stypendium od 1 czerwca 2014 r. to 997,40 zł brutto, 851,63 netto.


Przykład 1
Stażysta rozpoczął staż 15 września, zatem stypendium stażowe otrzyma w październiku , za okres odbywania stażu tj. 15 wrzesień - 30 wrzesień.
 
Przykład 2
Stażysta złożył w PUP dyspozycję, zgodnie, z którą stypendium stażowe przekazywane jest na rachunek bankowy, zatem będzie otrzymywał stypendium w każdym miesiącu 17-go dnia kalendarzowego, tj. 17 kwietnia, 17 maja, 17 czerwca itd.
Stypendium stażowe wypłacane jest na konto zawsze 17-go dnia kalendarzowego niezależnie od tego czy jest finansowane z FP czy EFS.
 
Przykład 3
Stażysta złożył w PUP dyspozycję, zgodnie, z którą stypendium stażowe przekazywane jest do kasy PUP. Stypendium będzie więc wypłacane 12-go (EFS) lub 13-go (FP) dnia roboczego każdego miesiąca. Przez dni robocze należy rozumieć dni pracujące, nie wliczamy więc dni wolnych od pracy, Świąt i dni, w których PUP jest zamknięty na mocy zarządzenia Dyrektora Urzędu.

W jaki sposób wygląda procedura udzielenia dni wolnych stażyście?

Stażysta występuje z wnioskiem o udzielenie dni wolnych do organizatora stażu. Po każdych 30 dniach odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługują dwa dni wolne. Za ostatni miesiąc odbywania stażu, organizator stażu jest obowiązany udzielić dni wolnych przed zakończeniem odbywania stażu przez osobę bezrobotną.

Czy można odbywać staż drugi raz w tej samej firmie?

Nie można odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora stażu na tym samym stanowisku.

Czy okres odbywania stażu zalicza się do „lat pracy” oraz okresów składkowych jeśli chodzi o emerytury?

Okres odbywania stażu (pobierania stypendium stażowego) wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że okres odbywania stażu zalicza się do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego oraz wysokość emerytury.

                      Jednakże okres odbywania stażu (pobierania stypendium) nie wlicza się do:

 • okresów wymaganych do nabycia prawa i długości okresu pobierania zasiłku,
 • okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,
 • stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

Czy osoba bezrobotna może wybrać sobie Otwarty Fundusz Emerytalny?  Czy PUP współpracuje z firmami ubezpieczeniowymi w tym zakresie?

Tak, osoba bezrobotna może wybrać OFE, okres pobierania stypendium bowiem wlicza się do okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


 PUP nie współpracuje z firmami ubezpieczeniowymi, a także nie pośredniczy w zawieraniu umów dotyczących II Filaru pomiędzy stażystami a ubezpieczycielami.

Czy osoba bezrobotna, która odbywa staż może „dorabiać” umową zlecenia lub o dzieło?

Stażysta nie może uzyskiwać dochodów z tytułu umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Wynika to wprost z definicji osoby bezrobotnej - jest to osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej. Przez inną pracę zarobkową należy rozumieć wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło. Zatem świadczenie usług lub wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło jest równoznaczne z utratą statusu osoby bezrobotnej, a co za tym idzie z brakiem możliwości odbywania czy kontynuowania stażu.

Czy studenci studiów dziennych mogą odbywać staż?

Studenci studiów dziennych nie mogą odbywać stażu, ponieważ nie mogą oni zarejestrować się w PUP jako osoby bezrobotne. Zgodnie bowiem z definicją osoby bezrobotnej, jest to osoba nieucząca się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych. Co za tym idzie studenci studiów dziennych nie mogą zarejestrować się w PUP, natomiast studenci studiów zaocznych i wieczorowych, mogą zarejestrować się w PUP i ubiegać się o staż.

Jak zorganizować staż dla osób bezrobotnych? Jakie kroki powinien podjąć organizator stażu?

I Krok - należy pobrać w Urzędzie lub ze strony internetowej PUP wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu;

II Krok - wypełnić czytelnie wniosek, wpisując niezbędne informacje, dołączyć wszystkie wymagane do wniosku załączniki;

III Krok - kompletny wniosek należy złożyć w Sekretariacie PUP (I piętro) lub wysłać na adres pocztowy PUP (ul. Mickiewicza 39; 70-383 Szczecin).

Czy firma mająca siedzibę i prowadząca działalność poza obszarem miasta Szczecin może złożyć wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu?

Może złożyć wniosek, ale PUP Szczecin obsługuje w pierwszej kolejności podmioty, które mają siedzibę i prowadzą działalność na terenie miasta Szczecin.

Czy organizator stażu jest obowiązany do wypłaty wynagrodzenia i opłacania składek do ZUS za osoby bezrobotne?

Organizator stażu nie wypłaca (nie może wypłacać) wynagrodzenia stażyście. Otrzymuje on stypendium stażowe wypłacane przez PUP. Podobnie składki na ubezpieczenie społeczne opłacane są przez PUP.

Czy ilość stażystów, jaka przysługuje jednemu organizatorowi stażu jest uregulowana ustawowo? Czy organizator stażu ma prawo, bez żadnych konsekwencji pozyskiwać z PUP wciąż nowych stażystów, a poprzednich nie zatrudniać na umowę o pracę?

Kwestia ta uregulowana jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych. Zgodnie z Rozporządzeniem:

 • u organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
 • u organizatora stażu, który nie jest pracodawcą (nie zatrudnia pracowników) staż będzie mógł odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Co do zatrudnienia to, organizator stażu będzie składał deklarację zatrudnienia we wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, ta zaś będzie weryfikowana przez PUP przy składaniu kolejnych wniosków przez tego organizatora.

Czy pracownicy PUP kontrolują organizatorów w zakresie prawidłowości wykonywania umowy o zorganizowanie stażu?

PUP przeprowadza wizyty monitorujące u pracodawców w zakresie prawidłowości wykonywania obowiązków nałożonych zarówno na pracodawców jak i na stażystów. Kwestia ta uregulowana jest w umowie jaką PUP zawiera z Pracodawcą. Ponadto PUP zastrzega sobie prawo kontroli wstępnej, dokonywanej po złożeniu wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Czy pracownicy PUP weryfikują prawdziwość listy obecności?

Pracownicy PUP co miesiąc weryfikują listę obecności ze stanem faktycznym, w momencie kiedy stażysta składa ją w PUP. Wszelkie wątpliwości i rozbieżności co do godzin odbywania stażu i dni wolnych wyjaśniane są na miejscu w PUP oraz      konsultowane telefonicznie z Pracodawcą. Co więcej organizator stażu składa na liście obecności pieczęć i podpis potwierdzając w ten sposób jej zgodność ze stanem faktycznym.

Czy organizator stażu, który nie wywiąże się z deklaracji zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończonym stażu, będzie mógł ubiegać się o kolejnych stażystów?

Nie, wniosek złożony przez takiego organizatora stażu zostanie rozpatrzony negatywnie przez Komisję.

 

      Podstawa prawna:
Ustawa z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 645 – tekst jednolity z późn. zm.),
Ustawa z dnia 26 czerwca 197 4 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009r., Nr 142, poz.1160),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18.08.2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2009r., NR 136, poz. 1118),
Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Wioleta Schefs Doradca zawodowy -doradca klienta 914254962
Monika Stępnik Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Doradca klienta 914254962
Agnieszka Leszczyńska Doradca zawodowy - stażysta 914254962
Renata Włodarczyk  Doradca zawodowy - stażysta 914254962


Utworzono: 2013-02-21 20:03 | Redagował: Katarzyna Przyborowska 2017-04-24 13:07więcej

Redakcja strony: Najczesciej zadawane pytania

 • Wprowadzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2013-02-21 20:03:31
 • Aktualizacja informacji:Przyborowska Katarzyna 2017-04-24 13:07:44
 • Wytworzenie informacji:Katarzyna Przyborowska 2013-02-21 20:03:31
 • Zatwierdzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2017-04-24 13:07:40
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 74186
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXut7SmZBbSefmwKp04A89dJCdPtor54pbNQ4IaQlb_6tRvMm0dG8RmrxiDkt9gURlFo-JdCV2DTeMmahgxcEcXAY

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RB7SmZBbSefmwKp04A89dJCdPtor54pbNQ4IaQlb_6tRvMm0dG8RmrxiDkt9gURlFo-JdCV2DTeMmahgxcEcXAY

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_R7SmZBbSefmwKp04A89dJCdPtor54pbNQ4IaQlb_6tRvMm0dG8RmrxiDkt9gURlFo-JdCV2DTeMmahgxcEcXAY

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1l7SmZBbSefmwKp04A89dJCdPtor54pbNQ4IaQlb_6tRvMm0dG8RmrxiDkt9gURlFo-JdCV2DTeMmahgxcEcXAY

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByd7SmZBbSefmwKp04A89dJCdPtor54pbNQ4IaQlb_6tRvMm0dG8RmrxiDkt9gURlFo-JdCV2DTeMmahgxcEcXAY

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsN7SmZBbSefmwKp04A89dJCdPtor54pbNQ4IaQlb_6tRvMm0dG8RmrxiDkt9gURlFo-JdCV2DTeMmahgxcEcXAY

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDN7SmZBbSefmwKp04A89dJCdPtor54pbNQ4IaQlb_6tRvMm0dG8RmrxiDkt9gURlFo-JdCV2DTeMmahgxcEcXAY

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDR7SmZBbSefmwKp04A89dJCdPtor54pbNQ4IaQlb_6tRvMm0dG8RmrxiDkt9gURlFo-JdCV2DTeMmahgxcEcXAY

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtN7SmZBbSefmwKp04A89dJCdPtor54pbNQ4IaQlb_6tRvMm0dG8RmrxiDkt9gURlFo-JdCV2DTeMmahgxcEcXAY

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVztCgZGSjDmv9Ymfl7_HMs92qRjYQalFqD3ekOR9ySUwTXr3KvsWQPFttCaViA-EezKFmYECXfmI-SRhfh-j0Cdw

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0BCgZGSjDmv9Ymfl7_HMs92qRjYQalFqD3ekOR9ySUwTXr3KvsWQPFttCaViA-EezKFmYECXfmI-SRhfh-j0Cdw

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZJCgZGSjDmv9Ymfl7_HMs92qRjYQalFqD3ekOR9ySUwTXr3KvsWQPFttCaViA-EezKFmYECXfmI-SRhfh-j0Cdw

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsahCgZGSjDmv9Ymfl7_HMs92qRjYQalFqD3ekOR9ySUwTXr3KvsWQPFttCaViA-EezKFmYECXfmI-SRhfh-j0Cdw

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgpCgZGSjDmv9Ymfl7_HMs92qRjYQalFqD3ekOR9ySUwTXr3KvsWQPFttCaViA-EezKFmYECXfmI-SRhfh-j0Cdw

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxFCgZGSjDmv9Ymfl7_HMs92qRjYQalFqD3ekOR9ySUwTXr3KvsWQPFttCaViA-EezKFmYECXfmI-SRhfh-j0Cdw

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMZCgZGSjDmv9Ymfl7_HMs92qRjYQalFqD3ekOR9ySUwTXr3KvsWQPFttCaViA-EezKFmYECXfmI-SRhfh-j0Cdw

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AdCgZGSjDmv9Ymfl7_HMs92qRjYQalFqD3ekOR9ySUwTXr3KvsWQPFttCaViA-EezKFmYECXfmI-SRhfh-j0Cdw

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStdCgZGSjDmv9Ymfl7_HMs92qRjYQalFqD3ekOR9ySUwTXr3KvsWQPFttCaViA-EezKFmYECXfmI-SRhfh-j0Cdw

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gNCgZGSjDmv9Ymfl7_HMs92qRjYQalFqD3ekOR9ySUwTXr3KvsWQPFttCaViA-EezKFmYECXfmI-SRhfh-j0Cdw

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII1CgZGSjDmv9Ymfl7_HMs92qRjYQalFqD3ekOR9ySUwTXr3KvsWQPFttCaViA-EezKFmYECXfmI-SRhfh-j0Cdw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!